Betänketid

BetänketidÄktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om:

  • båda makarna vill ha betänketid.
  • bara en av makarna vill skiljas.
  • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år.

Under förutsättning att makarna levt åtskilda i mer än två år föregås inte äktenskapsskillnaden av någon betänketid. Detta helt oavsett om det finns barn under 16 år eller om det bara är den ena maken som vill skiljas.

Betänketiden räknas från den dag då den gemensamma ansökan inkom till tingsrätten. Om det var en ensidig ansökan så börjar betänketiden löpa från den dag då den andra maken mottog delgivandet från tingsrätten.